Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 28/05/2024

Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.420

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί το Οικοτροφείο Ν.Ρυσίου «Καλλιρρόη» στο Ν.Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας

υπόψη τη με ημερομηνία 15-05-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) 

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

ή

Πτυχίο σχολής διετούς φοίτησης Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Οικοτροφείο Ν.Ρυσίου «Καλλιρρόη»

Δ.Θέρμης , Ν.Θεσσαλονίκης

 

Α.2

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ΔΕ

 

1 (ΜΙΑ)

Απολυτήριο Λυκείου ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Οικοτροφείο Ν.Ρυσίου «Καλλιρρόη»

Δ.Θέρμης , Ν.Θεσσαλονίκης

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

*Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των τριών μηνών

η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εργαζομένου και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί σε Αορίστου χρόνου.            

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά  προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης,

αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη 

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» ΤΗΣ ΕΨΥΚΑ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.epsyka.gr  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.  

 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τετάρτη 29-05-2024 και λήγει την Παρασκευή 14-06-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 14-06-2024 και ώρα 14.00 μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 231 0 511207.

 Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες,

θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729.                                                                                                                 

 

Για την ΕΨΥΚΑ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ.

Βενύτη Ευαγγελία - Ξένη

 

                                                                   

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691

 e-mail: epsyka@otenet.g r-  www.epsyka.gr

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     Αναρτητέα στο διαδίκτυο   

   Θεσσαλονίκη, 29-04-2024 

                                                                                                                                                                        Αρ.Πρωτ. Δ/ΕΞ.365

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΘΕΣΗ ΚΩΔ.Α.1

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ΔΕ -Οδηγός

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ.

Βενύτη Ευαγγελία -Ξένη

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 22-04-2024

Αρ.Πρωτ. Δ/ΕΞ.348

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΣΤΙΣ ΜΨΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΨΥΚΑ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ.Α1

 

ΘΕΣΗ ΚΩΔ.Α.1

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

 

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ

Πλήρους Απασχόλησης

 

Κέντρο Ημέρας «Πολυδεύκης»  - Υπηρεσίες Κατ΄οίκον Ν.Δράμας

 

 

ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

 

 

ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΝΕΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος και Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Βενύτη Ευαγγελία -Ξένη

 

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 08:06

Επίσκεψη του Οικοτροφείου ΝΟΣΤΟΣ

Την Τετάρτη 10/4/2024 το Οικοτροφείο Β.Ν.Υ Γλαύκη είχε την χαρά να φιλοξενήσει ενοίκους και εργαζομένους του Οικοτροφείου Νόστος της «Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης» που εδρεύει στην Κόνιτσα.

Η συνάντηση αυτή είχε χαρακτήρα διασύνδεσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και μοιράσματος εμπειριών. Εν μέσω της ανταλλαγής ιδεών, αναδύθηκε μια αίσθηση κοινού οράματος που μας δεσμεύει σε μια αποστολή, αυτή που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Οικοτροφείο Νόστος για την πρωτοβουλία αυτή. 

 

Η Π.Θ.Ο του 

Οικοτροφείου «Γλαύκη»

                                                                                                   

Το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ Δράμας επισκέφτηκε το Οικοτροφείο «ΑΡΣΙΝΟΗ» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α στην Προσοτσάνη Δράμας στις 5 Απριλίου 2024. 

Το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑμεΑ ανήκει στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εξυπηρετεί 58 ΑμεΑ ηλικίας 18 ετών και άνω, με κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και άλλες διαταραχές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φτιάξαμε κουλουράκια σε συνεργασία με την ομάδα ζαχαροπλαστικής που λειτουργούν και οι δύο δομές  και έπειτα κατασκευάσαμε ανοιξιάτικες δημιουργίες με μηνύματα αισιοδοξίας και χαράς. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η δικτύωση των μονάδων με άλλες δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Η επικοινωνία και η συνεργασία ήταν άψογη και εποικοδομητική, οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τέθηκαν καινούργιοι για το άμεσο μέλλον.

 

Η ΠΘΟ του Οικοτροφείου "Αρσινόη"

 

Σελίδα 1 από 3

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία