Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024 06:32

Ψυχολογική Υποστήριξη 3ης Ηλικίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 04/04/2024 η Ημερίδα με θέμα: «Ψυχολογική Υποστήριξη Τρίτης Ηλικίας» στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δεσκάτης.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Κοζάνης – Γρεβενών συμμετείχε με τους ομιλητές, Ψαλίδα Θωμά - ψυχολόγος και  Ντούλα Θεοδώρα- νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας. 

 

 

 

 

 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 29-03-2024

Αρ.πρωτ. Δ/ΕΞ.259

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΥΚΑ 

 

Έχοντας υπόψη:

1. τη με αρ.πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ.62834/24-11-2023 (ΑΔΑ: 681Χ465ΦΥΟ-ΛΒΗ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας του Υπ.Υγείας με θέμα :  Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την  ίδρυση και λειτουργία τριών (3) Κέντρων Ημέρας ενηλίκων και έξι (6) Κινητών Μονάδων παιδιών και εφήβων  βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στο πλαίσιο των έργων «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820 το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της δυνάμει της 72527ΕΞ 2022/26.05.22 (κωδικός ΟΠΣ 5168759) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την  υπ΄αρ.πρωτ.Γ3β/Γ.Π.οικ.68587/27-12-2023 απόφαση χορήγησης άδειας Ίδρυσης Κινητής Μονάδας Παιδιών και Εφήβων στον φορέα με την επωνυμία «Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών» στην 3η ΥΠΕ , στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

3. τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) καθώς και τη με ημερομηνία 28-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΥΚΑ

 

 Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στο πλαίσιο της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κινητής Μονάδας (ΚΜ4) Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  (ΠΕ Κοζάνης -Γρεβενών-Φλώρινας-Καστοριάς) με έδρα την Κοζάνη

 

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α.1

 

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΕ

 

 

1 (ΜΙΑ)

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για τουλάχιστον 20 μέρες: 

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Μοναστηρίου 107-109, 54627 Θεσσαλονίκη και από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr. 

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά   προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΥΚΑ»

 

 Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.epsyka.gr  

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 29-03-2024 και λήγει την Παρασκευή 19-04-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 19-04-2024 και ώρα 15.00μ.μ

(καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 14.00΄ στο τηλ. 2310511207.

 

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες,

θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207  ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729.            

                                                                                                     

Για την ΕΨΥΚΑ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος & Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Βενύτη Ευαγγελία - Ξένη

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη,29/03/2024

Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.261

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί το Οικοτροφείο Ν.Ρυσίου «Καλλιρρόη» στο Ν.Θεσσαλονίκης

λαμβάνοντας υπόψη τη με ημερομηνία 28-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) 

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:'

 

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ΔΕ -Οδηγός

 

1 (ΜΙΑ)

Απολυτήριο Λυκείου ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Οικοτροφείο Ν.Ρυσίου «Καλλιρρόη»

Δ.Θέρμης , Ν.Θεσσαλονίκης

 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών.

Μετά το πέρας των τριών μηνών η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εργαζομένου και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί σε Αορίστου χρόνου.            

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά  προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης,

αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά

με την ένδειξη  « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» ΤΗΣ ΕΨΥΚΑ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.epsyka.gr  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.  

 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 29-03-2024 και λήγει την Δευτέρα 15-04-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 14.00 μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 231 0 511207.

 

 

 Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες,

θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729.                                                                                                                 

 

Για την ΕΨΥΚΑ

  Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

   Βενύτη Ευαγγελία - Ξένη

 

 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη,29-03-2024

Αρ.πρωτ Δ/ΕΞ.260

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Μ.Ψ.Υ. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΨΥΚΑ ΣΤΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ 

 

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας στο Ν. Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη τη με ημερομηνία  28-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) 

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 

Εξαρτημένης Εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου

Κέντρο Ημέρας «Πολυδεύκης»  - Υπηρεσίες Κατ΄οίκον Ν.Δράμας

Α.2.

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ/ ΔΕ

2 (ΔΥΟ)

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

ή

Πτυχίο σχολής διετούς φοίτησης Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  

 

Εξαρτημένης Εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου

Α΄ Οικοτροφείο «Αρσινόη» Δ.Προσοτσάνης Ν.Δράμας

 

 

 

 

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένα: 

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Μοναστηρίου 107-109, 54627 Θεσσαλονίκη και από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr. 

 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Μ.Ψ.Υ. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΨΥΚΑ ΣΤΟ Ν.ΔΡΑΜΑΣ»

 Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο Παράρτημα Α΄ του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 29-03-2024 και λήγει την Δευτέρα 15-04-2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 14.00 μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 231 0 511207.

 

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729.                                                                                                                

 

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Βενύτη Ευαγγελία -Ξένη

 

 

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 12:48

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Συμμετοχή του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης»  της ΕΨΥΚΑ στις δράσεις του Δήμου Δράμας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

 

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, ή Διεθνής Ημέρα Δασών. Μια ημέρα που σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης αλλά και μια ημέρα περιβαλλοντικού προβληματισμού για το μέλλον των δασών σε όλο τον πλανήτη. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών έχει θέμα «Δάση και καινοτομία».

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Ημέρας «Πολυδεύκης» - Υπηρεσίες Νοσηλείας Κατ’ οίκον και το Προστατευόμενο Διαμέρισμα του Οικοτροφείου «Αγάπανθος» της ΕΨΥΚΑ (Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης) συμμετείχαν στη περιβαλλοντική δράση δενδροφύτευσης που διοργανώθηκε από το Δήμο Δράμας και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Σκοπός της συγκεκριμένη δράσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλοντα χώρο του πάρκου της Ποδηλατούπολης – οδός Χελμού και την συμμετοχή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Οικοτροφείου «Πηγή» της ΔΕΥΨΥ ήταν η ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης, προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος καθώς και η ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του. 

Αρχικά οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη σημασία της συγκεκριμένης ημέρας από τον Κ. Βιδάκη καθηγητή του τμήματος Δασολογίας Δράμας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι της μονάδας με χαρά και διάθεση για συνεργασία συμμετείχαν στη φύτευση των δενδρυλλίων υπό την καθοδήγηση των ειδικών. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Στ. Ρεμόντη  για την άψογη συνεργασία καθώς όλοι μαζί αφήσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στην σημερινή ημέρα.   

 

Με εκτίμηση

Οι ωφελούμενοι και το προσωπικό 

του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης»

                                                

                                      

         

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 21-03-2024

Αρ.πρωτ. Δ/ΕΞ.242

3η  ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΥΚΑ»

 

Έχοντας υπόψη:

1.       τη με αρ.πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ.62834/24-11-2023 (ΑΔΑ: 681Χ465ΦΥΟ-ΛΒΗ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας του Υπ.Υγείας με θέμα :  Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την  ίδρυση και λειτουργία τριών (3) Κέντρων Ημέρας ενηλίκων και έξι (6) Κινητών Μονάδων παιδιών και εφήβων  βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στο πλαίσιο των έργων «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820 το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της δυνάμει της 72527ΕΞ 2022/26.05.22 (κωδικός ΟΠΣ 5168759) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.       τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) καθώς και τη με ημερομηνία 08-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΥΚΑ

 

 Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία σύμφωνα με την ως άνω 1 απόφαση του Υπ.Υγείας στο πλαίσιο της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κινητής Μονάδας (ΚΜ4) Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  (ΠΕ Κοζάνης -Γρεβενών-Φλώρινας-Καστοριάς) :

 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

  

 

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ /ΤΡΙΑ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

Εξαρτημένης Εργασίας

Πλήρους Απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου

Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη


 

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την  αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για τουλάχιστον 20 μέρες:

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Μοναστηρίου 107-109, 54627 Θεσσαλονίκη και από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr

 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά     προσδιορίζονται στο  Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΥΚΑ»

 

 Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι 0αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.epsyka.gr   

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 22-03-2024 και λήγει την Παρασκευή 12-04-2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 12-04-2024 και ώρα 15.00μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 14.00΄ στο τηλ. 2310511207.

 

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207  ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729. 

                                                                                                       

Για την ΕΨΥΚΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΕΝΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΞΕΝΗ

 

 

 

 

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024 10:51

H Διαφορετικότητα στο Σχολείο

Το  Κέντρο Ημέρας «Πολυδεύκης» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

 

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η σχολική κοινότητα είναι η διαφορετικότητα των μαθητών του. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο φέροντας ιδιαιτερότητες και ανισότητες που προκύπτουν από κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική και οικονομική τους προέλευση. Παιδιά με διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές συνήθειες και συμπεριφορές που καλούνται να συνυπάρξουν αρμονικά. 

Με μια σειρά δράσεων ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας που υλοποιούνται, από το Κέντρο Ημέρας Δράμας «Πολυδεύκης» της  Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης) οι ειδικοί της μονάδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024. 

Με στόχο την συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας οι ειδικοί της μονάδας πραγματοποίησαν βιωματικές ασκήσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής, ενίσχυσης του αλληλοσεβασμού και της συνεργατικής δράσης. 

Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με τους μικρούς μαθητές υπήρξε άριστη και μοναδική. Η ανταπόκριση τους άμεση και η συνεργασία μας ιδιαίτερα ευχάριστη και εποικοδομητική. 

Ευχαριστούμε θερμά το 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας και τους εκπαιδευτικούς για τη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν. Η συνάντησή μας ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα και με το σύνθημα των μαθητών «Διαφορετικός… ΜΑ ίδιος κόσμος»!

 

 

 

 

Με εκτίμηση,

 τα μέλη και το προσωπικό 

του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης»

 

Είναι πολύ σημαντικό, το να γνωρίζει κανείς την ιστορία του τόπου του. Αποτελεί μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν, στην αρχαιότητα και το σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 8/3/2024 το Κέντρο Ημέρας Δράμας «Πολυδεύκης» της  Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης), συμμετείχε  σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας και έλαβε χώρα στο Αρχαιολογικό  Μουσείο.

 

Με κεντρικό τίτλο του προγράμματος: «Γνωρίζω το Μουσείο: Παιχνίδια ειδικοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας», τα μέλη της μονάδας είχαν την δυνατότητα, μέσω βιωματικών δράσεων να μάθουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για το παρελθόν και την αρχαιότητα της περιοχής. Επιπλέον μέσα από τους ρόλους των ειδικοτήτων του αρχαιολόγου, του συντηρητή και του σχεδιαστή  που κλήθηκαν να αναλάβουν, τους δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουν σημαντικά ευρήματα και αντικείμενα του μουσείου καθώς και να γνωρίσουν την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. 

Τα μέλη και  το προσωπικό της μονάδας ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα με ιδιαίτερη χαρά και με πολύ μεράκι, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις! Ευχαριστούμε θερμά την εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για την φιλοξενία, την μοναδική εμπειρία και το υπέροχο ταξίδι στο χρόνο!

 

Με εκτίμηση,

τα μέλη και το προσωπικό 

του Κέντρου Ημέρας «Πολυδεύκης»

 

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία